Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH Xã Bản Mế

Thôn Na Pá -Xã Bản Mế- Si Ma Cai - Lào Cai
0962121889
lci-simacai-ptdtbtthxabanme@edu.viettel.vn